Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγιάς

Στόχος της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) είναι να οδηγούνται εκεί τα αστικά λύματα των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας, Βελίκας, Σκήτης και Κάτω Πολυδενδρίου με τελικό αποδέκτη μετά την επεξεργασία τους, το ρέμα «Πουρί», που βρίσκεται παραπλεύρως της Ε.Ε.Λ..

Η επιλεχθείσα μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με παράλληλη νιτροποίηση – απονιτροποίηση, βιολογική και χημική αποφωσφόρωση και σταθεροποίηση της ιλύος, συνοδευόμενη από διάταξη προχωρημένης/τριτοβάθμιας επεξεργασίας με χρήση διήθησης σε υφασμάτινα φίλτρα και διάταξη απολύμανσης με χρήση χλωρίωσης και τέλος, μεταερισμό.

Ημερομηνία

2017

Προϋπολογισμός

3.850.000,00€

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.