Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Επενδύοντας σε έργα υποδομών περιβάλλοντος, προωθούμε πρωτοποριακές λύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Στόχος μας είναι η επαναχρησιμοποίηση των πόρων στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και η ελαχιστοποίηση της εκροής εκπομπών και αποβλήτων.

Η επαναχρησιμοποίηση των πόρων, δεν μειώνει μόνο την εξάρτηση της επιχείρησης από πρώτες ύλες, αλλά τονώνει την ανταγωνιστικότητα της και μειώνει τις περιβαλλοντικές πιέσεις. Παράλληλα, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Η έμπειρη ομάδα μας συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα όπως ανάγκες, προδιαγραφές, τεχνικά-οικονομικά κριτήρια, περιορισμούς, διαμορφώνοντας έτσι τις κατευθυντήριες γραμμές για τον λεπτομερή σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης.

Μελέτη

Μελέτησ ηλίασ

Σε συνεργασία με έμπειρους μελετητές, αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και τις προδιαγραφές που έχουν αξιολογηθεί στο στάδιο του σχεδιασμού.

Κατασκευή

Κατασκευή

Προσφέρουμε λύσεις για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων και κατάλληλα διαμορφωμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. H ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πρώτων υλών, της ενέργειας, καθώς και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού, του αέρα και της γης.

Ο σχεδιασμός του έργου προϋποθέτει εργαστηριακές δοκιμές, επίσκεψη στο έργο, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας.

Λειτουργία & Συντήρηση

Συντήρηση

Διαθέτοντας την εμπειρία και την απαιτούμενη εξειδίκευση για τη λειτουργία και τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) που κατασκευάζουμε, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση της παραγόμενης λυματολάσπης με βάση την ορθή περιβαλλοντική πρακτική.

Η συνεχής παρακολούθηση σε συνδυασμό με την καθημερινή αναφορά δραστηριότητας κάθε εγκατάστασης, εξασφαλίζει σίγουρο, μετρήσιμο και οικονομικά βιώσιμο αποτέλεσμα.

Επαναχρησιμοποίηση νερού

επαναχρησιμοποίηση νερού

Η επεξεργασία των αποβλήτων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των υδάτων, ενώ παρέχει εναλλακτική λύση για την μετατροπή τους σε πόρους.

Μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων και προηγμένων τεχνολογιών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων για την παραγωγή νερού υψηλότερης ποιότητας, σκοπός μας είναι η επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία των μονάδων, αλλά και στην αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα.

Το ανακυκλωμένο νερό που προκύπτει, είναι πρώην απόβλητο που μετά από επεξεργασία επαναχρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές, όπως άρδευση και αποκατάσταση υπόγειων υδροφόρων, ενώ συμβάλλει στη γεωργία με την ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών μέσω της υποκατάστασης των στερεών λιπασμάτων.

Διαχείριση βιοαερίου

Βιοαέριο

Η παραγωγή βιοαερίου γίνεται μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δηλαδή κάτω από συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Το βιοαέριο που παράγεται προσφέρει διπλό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για καύσιμο ουδέτερο σε άνθρακα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, όπως στη θέρμανση κτιρίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τις βιομηχανίες, το βιοαέριο ως πηγή ενέργειας καλύπτει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες της παραγωγικής μονάδας με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Ναι, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας, όπως μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες.
Στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – αερισμού, πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, αποχέτευσης - ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε την τεχνολογία Memthane® της εταιρίας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
- Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
- Αστικά στερεά, μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
- Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
- Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα
- Τα απόβλητα μεταφέρονται προς επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων του ομίλου, στο Πλατύ Ημαθίας και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας.

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;