Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Πολύ σημαντικό κίνητρο για εμάς, αποτελεί η προστασία του πλανήτη και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Έτσι, επενδύουμε σε έργα υποδομών περιβάλλοντος και προωθούμε πρωτοποριακές λύσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Κύριος στόχος μας είναι η επαναχρησιμοποίηση των πόρων στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και η ελαχιστοποίηση της εκροής εκπομπών και αποβλήτων.

Η επαναχρησιμοποίηση των πόρων δεν μειώνει μόνο την εξάρτηση της επιχείρησης από πρώτες ύλες, αλλά τονώνει την ανταγωνιστικότητά της και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές πιέσεις. Παράλληλα, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην ανθρώπινη υγεία.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Προκειμένου να επιτύχουμε το καταλληλότερο και πιο ασφαλές αποτέλεσμα, η έμπειρη ομάδα μας συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα όπως ανάγκες, προδιαγραφές, τεχνικά-οικονομικά κριτήρια και περιορισμούς. Διαμορφώνουμε, έτσι, τις κατευθυντήριες γραμμές για τον λεπτομερή σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης, με γνώμονα το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μελέτη

Μελέτησ ηλίασ

Στη συνέχεια, περνάμε στο δεύτερο στάδιο, όπου σε συνεργασία με έμπειρους μελετητές αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και τις προδιαγραφές που έχουν αξιολογηθεί στο στάδιο του σχεδιασμού.

Κατασκευή

Κατασκευή

Στο τρίτο στάδιο, εφόσον έχουμε κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες του πελάτη, προσφέρουμε κατάλληλα διαμορφωμένες λύσεις που αφορούν στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ανάλογα με το είδος και την ποσότητά τους.

Στόχος μας είναι όχι μόνο η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, αλλά και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πρώτων υλών, της ενέργειας, και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού, του αέρα, της γης και της ανθρώπινης ζωής γενικότερα.

Ο σχεδιασμός κάθε περιβαλλοντικού έργου προϋποθέτει εργαστηριακές δοκιμές, επίσκεψη στο έργο, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας, για την διασφάλιση και την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος.

Λειτουργία & Συντήρηση

Συντήρηση

Χάρη στην πολυετή εμπειρία και την πιστοποιημένη εξειδίκευση που διαθέτουμε πάνω στη λειτουργία και τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), που κατασκευάζουμε, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση της παραγόμενης λυματολάσπης, με βάση την ορθή περιβαλλοντική πρακτική.

Έχοντας ως στόχο την ασφαλή λειτουργία των έργων μας, παρέχουμε συνεχή παρακολούθηση σε συνδυασμό με καθημερινή αναφορά δραστηριότητας κάθε εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας σίγουρο, μετρήσιμο και οικονομικά βιώσιμο αποτέλεσμα.

Επαναχρησιμοποίηση νερού

επαναχρησιμοποίηση νερού

Η επεξεργασία των αποβλήτων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των υδάτων, ενώ προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για την μετατροπή τους σε πόρους.

Μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων και προηγμένων τεχνολογιών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, για την παραγωγή νερού υψηλότερης ποιότητας, σκοπός μας είναι η επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία των μονάδων, αλλά και στην αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα.

Το ανακυκλωμένο νερό που προκύπτει, είναι πρώην απόβλητο που, μετά από επεξεργασία, επαναχρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές, όπως άρδευση και αποκατάσταση υπόγειων υδροφόρων, ενώ συμβάλλει και στη γεωργία με την ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, μέσω της υποκατάστασης των στερεών λιπασμάτων.

Διαχείριση βιοαερίου

Βιοαέριο

Η παραγωγή βιοαερίου γίνεται μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δηλαδή κάτω από συνθήκες απουσίας οξυγόνου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα καύσιμο ουδέτερο σε άνθρακα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, όπως στη θέρμανση κτιρίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, το βιοαέριο που παράγεται προσφέρει διπλό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα.

Όσον αφορά τον βιομηχανικό κλάδο, η αξιοποίηση του βιοαερίου ως πηγή ενέργειας καλύπτει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες της παραγωγικής μονάδας, με οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας (μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες), διότι θεωρούμε ότι το άρτιο αποτέλεσμα προέρχεται πάντα από τη σωστή και λεπτομερή μελέτη κάθε έργου.
Εκτός από την αρχική μελέτη, στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού–αερισμού, πυρανίχνευσης–πυρόσβεσης, αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, λοιπόν, για κάθε έργο ξεχωριστά, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη σειρά προεργασιών και διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία Memthane® της εταιρείας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, με τη χρήση της αναερόβιας τεχνολογίας, εξοικονομούμε όχι μόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
⦁ Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
⦁ Αστικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
⦁ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
⦁ Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;