Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Συλλογή & Μεταφορά

Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφόρτωση και μεταφορά των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, βάσει των κωδικών ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), δίνοντας λύση στο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αξιοποίησης των αποβλήτων.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί μας επισκέπτονται το χώρο παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη ορθή διαχείριση του αποβλήτου. Στη συνέχεια, ανάλογα με το χώρο και τις ιδιαιτερότητες του σημείου φόρτωσης, χρησιμοποιείται διαφορετική πρακτική συλλογής. Έχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη συλλογής και μεταφοράς με τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων.

Η συλλογή και μεταφορά των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται στις εξής Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραλαβή & Διαχείριση

Διαχείρηση αποβλήτων

Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, βάσει των κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Διαθέτοντας ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων και φορτηγών, παραλαμβάνουμε απόβλητα από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους. Στο τέλος κάθε χρόνου, εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε απόβλητο και δηλώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

20 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

 

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Ναι, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας, όπως μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες.
Στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – αερισμού, πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, αποχέτευσης - ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε την τεχνολογία Memthane® της εταιρίας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
- Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
- Αστικά στερεά, μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
- Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
- Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα
- Τα απόβλητα μεταφέρονται προς επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων του ομίλου, στο Πλατύ Ημαθίας και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας.

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;