Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Συλλογή & Μεταφορά

Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων

Θέλοντας να δώσουμε λύση στο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αξιοποίησης των αποβλήτων, αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφόρτωση και μεταφορά των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, βάσει των κωδικών ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων).

Η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων πραγματοποιείται σε στάδια. Αρχικά, εξειδικευμένοι μηχανικοί μας επισκέπτονται τον χώρο, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση του απόβλητου. Στη συνέχεια, ανάλογα με τον χώρο και τις ιδιαιτερότητες του σημείου φόρτωσης, χρησιμοποιείται διαφορετική πρακτική συλλογής. Έχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη συλλογής και μεταφοράς με τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτουμε.

Η συλλογή και μεταφορά των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται σε όλη την Ελλάδα.

Παραλαβή & Διαχείριση

Διαχείρηση αποβλήτων

Έπειτα, η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, βάσει των κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Χάρη στον ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων και φορτηγών που έχουμε στη διάθεσή μας, παραλαμβάνουμε απόβλητα από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους σύμφωνα με τον ΕΚΑ:

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΧΩΜΑ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

20 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (ΟΙΚΙΑΚΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΚΑΙ  Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

Στο τέλος κάθε χρόνου, εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε απόβλητο και δηλώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας (μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες), διότι θεωρούμε ότι το άρτιο αποτέλεσμα προέρχεται πάντα από τη σωστή και λεπτομερή μελέτη κάθε έργου.
Εκτός από την αρχική μελέτη, στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού–αερισμού, πυρανίχνευσης–πυρόσβεσης, αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, λοιπόν, για κάθε έργο ξεχωριστά, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη σειρά προεργασιών και διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία Memthane® της εταιρείας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, με τη χρήση της αναερόβιας τεχνολογίας, εξοικονομούμε όχι μόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
⦁ Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
⦁ Αστικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
⦁ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
⦁ Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;