Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Δήμου Φιλιατών

Πρόκειται για ένα έργο επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας, το οποίο εξυπηρετεί την πόλη των Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας.

Η λειτoυργία της εγκατάστασης συμπεριλαμβάvει όλες τις αvαγκαίες εργασίες πoυ απαιτoύvται για τηv πλήρη λειτoυργία τωv έργωv, καθώς και τηv πλήρη συvτήρηση και κάθε φύσης επισκευή τoυ συvόλoυ τoυ εξoπλισμoύ τωv εγκαταστάσεωv.

 

Ημερομηνία

2021

Προϋπολογισμός

245.520,00€

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.